prirašyti

prirašyti
prirašýti tr.; R420, Sut, I 1. K rašant užpildyti: Aš kad mokėčia rašyt, tai prirašýčia lakštą Dglš. Ana prirãšė pilną lapą J. Buvo pilna skrynia popierių prirašýta Krs. Prirãšai tu kortelę, duo[k] paukštaitei, kad ana ažneštų LKKIII202(Lz). | refl. tr.: Prisrãšo lapus didžiausius . 2. papildomai parašyti: Draugas Gaulė ar draugė Liliana galėjo prirašyti visko K.Saj. | refl.: Pranė neseniai rašė tik kelis žodžius, prisirašė ir jos Pranytė su Petrike Žem. 3. daug parašyti: Ponas [dialektologas], kap pagovei manę [klausinėti], tu regi, kiek prirãšėm Šlčn. Jau ką tik prirašysi, tai bus! (apie prastai rašantį) Lp. Lygu nuo kirvio (stačiokiškai) prirãšė Lz. ^ Kai pasigeriu, galva kaip prirašyta: tik spėk šnekėti Kair. | refl. tr.: Iš mūsų dviejų prisirašýsi pusę knygos Km. 4. Srv, Kls, Ms išrašyti, paskirti: Vaistų prirãšė, pagėriau, buvau apsgydžius Klt. Geramų vaistų daktaras prirãšė Vvr. 5. daug prikurti: Niekas nepasirūpina, kame tie raštai, kas juos prirašo Žem. Tokių nesąmonių prirašo, kad gėda skaityti V.Myk-Put. Tuokart reikalavo nu mokytinių, kad prirašytum plačius lakštus ant garbės geradėjų ir didžiūnų M.Valanč. 6. papildomai prikurti: Antrajam romano leidimui Žilionis prirašė keturis skyrius . 7. dokumentiškai paskirti, patvirtinti teisę kuo naudotis: Jis išsistums taip, kol tėvas tik pagaliau prirašys jam ūkį I.Simon. Notaras prirãšė išimtinę [tėvams] Grz. Ir jeigu ji nesutiks su atitekėjusia marčia, tai viską paims, kaip prirašyta I.Simon. | refl. tr.: Jau Vilkienė prisirašė gerą išimtinę, nebijok I.Simon. Ans karvę prisirašė BzF162. 8. N priskirti, prijungti: Vienus [baudžiauninkus] prirašė prie miestelių, kitus pavertė nuomininkais, o vis tai dėl to, kad vienus ir kitus galėtų lengviau spausti V.Myk-Put. 9. Alv įtraukti į sąrašus, priregistruoti. | prk.: Parėjau namo, pasisakiau tetei, kad mañ neprirãšo prie bernų Mžš. | refl.: Jis iš anos pusės Nemuno buvo, bet šitoj pusėj prisirãšęs Skr. Labai vertėtų, kad mūsų inteligentai pasirūpintų laiku prisirašyti į valsčių . Prisirãšęs prie pionierių (sov.) Plv. 10. neteisėtai pridėti: Kaip ana visokiais būdais prirãšo [pinigų], da niekas nepadaris Lel. | refl. tr.: Tų darbadienių jis pats iš savo kepurės (savo nuožiūra) prisirãšo Jnš. 11. refl. būti papildomai įrašytam, prisidėti: Aštuntas vežimas (kortuojant) prisirãšės Krš. 12. primarginti: Visas baltas miško apdangalas prirašytas, primargintas alkanų žvėrelių . ×13. (l. przypisać) laikyti kieno padarytu, priskirti kam (kokį dalyką): Kodėlei žodžiuosa vieros vienam tėvu sutvėrimas prirašomas yra? MT39. Ir išradimas purpuro ponicijonams prirašomas prš. ×14. (l. przypisać) [i]skirti, dedikuoti: Tavo mylistos vardui ją (giesmę) prierašyti pastačiau 81. \ rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; parašyti; papasirašyti; parrašyti; perrašyti; pierašyti; prirašyti; paprirašyti; razsirašyti; surašyti; pasurašyti; užrašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • prirašyti — prirašýti vksm. Kiek paròdijų prirãšė poètas! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prirašinėti — prirašinėti; SD1151 iter. dem. prirašyti: 1. Viršelis per daug prirašinėtas rš. 2. Ir seniūnas Žekonis kiekvienam prie pavardės prirašinėjo skliaustuose: Akuliorinis, Jezusėlis, Alyziokas J.Balt. Metraščio tekstas buvo redaguojamas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprašyti — tr.; Sut 1. H161, R, N, Š raštu pavaizduoti, nupasakoti: Aprašyk tą nusidavimą K. Žmogų aprašant, reikia su žmogumi gyventi, juoktis, kentėti P.Cvir. Nu ka teip bjauriai buvo aprašytas, jug reikėjo gražiai aprašyti Als. Miokardo infarktas pirmą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurašyti — nurašyti; Q2 1. tr. N, K parašyti ir nusiųsti: Gromatą nurašiaũ ten J. Tos pačios šeimininkės patarimu nurašė jie abu laišką jos pusseserei A.Vien. Nurašiaũ gromatą, o jie nepraskaito Lkm. Maž gromatą rašai, taigi linkėjimas reikia nurašyt Mlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paprirašyti — (dial.) tr. visko prirašyti: Ten mes visa paprirãšėm Dv. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pierašyti — (dial.) tr. 1. prirašyti: Jau cielą šmotą pyrašei, o nieko nepapasakojau Klp. 2. įtraukti į tam tikrą raštą, dokumentą, patvirtinantį teisę kuo naudotis: Aš esu ant išimtinės pyrašyta Prk. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašy …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirašydinti — 1. cur. prirašyti 1: Plepu – aš pryrašydinsiu jam pilną knygą Grd. 2. refl. N cur. prirašyti 9 (refl.): Su vyru prie … draugystės prisirašydino TP1881,43. rašydinti; aprašydinti; įrašydinti; išrašydinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrašyti — (ž.) tr. J.Jabl, Š užrašyti: Antrãšo daugiau, negu išgėrėm Šts. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; nurašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrašyti — tr. 1. SD213, Q621, R, Sut, N, K, J, Š parašyti (laišką) ir atsiųsti: Atrãšė lakštą OG95. Buvo atrãšęs laišką – aš nenurašiau Ktk. Stasė tujau pat atrašys tą laišką Trk. Potam atrãšė, kad jau eš esmu ligonėj (ligoninėje) Pb. Vis jis pats… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darašyti — ×darašyti (hibr.) tr.; SD43, Sut baigti rašyti: Dabar visi išėjo, palikau viena, galiu dar darašyti laisvai Rs. rašyti; antrašyti; aprašyti; atrašyti; darašyti; įrašyti; išrašyti; paišrašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”